UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

    

Số: 03/QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Phú, ngày 04 tháng 02  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập tổ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

 

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều 19 Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011;

Căn cứ công văn số 11/PGD&ĐT-GDTH ngày 03/02/2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường;

Xét năng lực chuyên môn của cá nhân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập tổ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra gồm những ông bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong nhà trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                          

- Lưu VT.    

 

                                                                                Lê Thị Hồng Nhung

 

        

Danh sách tổ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 

(Kèm theo Quyết định số: 03 /QĐ -THCS  ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Trà Cổ)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Thị Hồng Nhung

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Phan Văn Liên

Phó Hiệu trưởng

Tổ phó

3

Đinh Công Thái

GV, CTCĐCS

Thành viên

4

Lê Trần Duy Hưng

GV, Bí thư chi đoàn

Thành viên

5

Đỗ Minh Khoa

Tổng phụ trách Đội

Thành viên

6

Trần Thị Lan

GV dạy GDCD, CN 9/1

Thành viên

7

Dương Tuấn Phi

GV dạy TD, CN 8/2

Thành viên

8

Lê Thị Dung

Nhân viên Y tế

Thành viên