UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Trà Cổ, ngày 28  tháng 9  năm 2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 7

(Từ ngày 30/9  đến 05/10/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (30/9/2019)

 

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

- Chuẩn bị các hồ sơ kiểm tra công tác đầu năm

- Dạy thêm theo lịch

-Theo quy định

- GV
- BGH, VT

 

- GV

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Ba

(01/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

-Tiếp đoàn kiểm tra của SGD

- Dạy thêm theo lịch

- GV

- BGH

-GV

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Tư (02/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

- Rà soát minh chứng KĐCLD (3 ngày)

- GV

- GV

-HT, VT, TK HĐT

Cô Nhung

BV Vĩ

Thứ Năm

(03/10/2019)

 - Lên lớp theo TKB

- Các lớp tiếp tục trồng hoa bồn cây và trồng rau.

- GV

-Lớp được phân công

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Sáu

(04/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Tổng hợp các khoản thu đầu năm và tình hình vận động kinh phí CMHS của các lớp, gửi đến GVCN nắm bắt và đôn đốc.

- GV

 

- KT+TQ

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Bảy

(05/10/2019)

 

- Lên lớp theo TKB

 

GV

 Thầy Liên

BV Vĩ

Lưu ý: Các CLB thực hiện hoạt động theo các kế hoạch.

- GV TD tiếp tục triển khai bài võ cổ truyền trong các tiết học thể dục.

- Vì hiện nay Bộ GD yêu cầu khóa hết thông tin trên mạng edu.vn, nên GVCN vui lòng rà soát thông tin của hs trên edu.vn và ghi nhận đầy đủ nội dung sai cần điều chỉnh để nhà trường tổng hợp gửi cho kỹ thuật viên của edu điều chỉnh, gồm các cột sau: STT, Họ và tên HS, Lớp, Thông tin sai, Thông tin sửa. Gửi về email của nhà trường chậm nhất ngày 01/10/2019.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Lê Thị Hồng Nhung