UBND HUYỆN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80/ KH-THCS

Trà Cổ, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, hoạt động giáo dục
năm học 2019-2020

Thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ tình hình thực tế cơ sở vật chất của nhà trường, Trường THCS Trà Cổ lập kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất năm học 2019-2020 như sau:

1. Mục đích huy động:

Vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ nhà trường bổ sung cơ sở vật chất nhằm tăng cường hỗ trợ cho hoạt động dạy –học, xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp tạo cảnh quan môi trường sư phạm nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia.

2. Đối tượng được hưởng lợi:

 Học sinh trường THCS Trà Cổ

 3. Đối tượng vận động

 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước- gọi chung là Nhà tài trợ.

4. Hình thức tài trợ:

- Tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản do nhà trường mở tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh huyện Tân Phú Tỉnh Đồng Nai.

- Tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển giao cho trường THCS Trà Cổ các hiện vật.

- Tài trợ phi vật chất: Nhà tài trợ có thể đóng góp ngày công lao động

5. Nội dung vận động và dự toán kinh phí một số nội dung vận động:

TT

Nội dung vận động

Số lượng

Số tiền

1

Nhà vòm thể dục thể thao

01

50.000.000

2

Ghế đá

12

5.000.000

3

Trang trí dãy phòng học bằng chữ nổi

Bộ

25.000.000

4

In các bảng biểu, hình ảnh bổ sung cho phòng truyền thống

Bộ

10.000.000

 

Tổng mức dự toán:           90.000.000                    (Chín mươi triệu đồng)

 

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Cách thức vận động:

- Thông qua niêm yết tại nhà trường

- Thông qua Hội Cựu học sinh, Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

- Thông qua website của nhà trường.

- Thông qua trang Fanpage của nhà trường.

- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm.

6.2. Tiếp nhận tài trợ:

 - Thành lập tổ vận động và tiếp nhận tài trợ theo quy định (Quyết định đính kèm)

- Tiếp nhận các khoản tài trợ

+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ chuyển tiền vào tài khoản của trường THCS Trà Cổ - Số Tài khoản 5909 201 000 698 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Phú – Đồng Nai.

+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật.

 Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ, tạo điều kiện để thủ tục bàn giao được thuận lợi, nhanh chóng.

Trường hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc: Nhà tài trợ bàn giao thiết bị máy móc cùng tài liệu hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo qui định của pháp luật hiện hành.

+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban lãnh đạo nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.

6.4. Quản lý, sử dụng nguồn tài trợ:

Các sản phẩm, công trình hình thành từ nguồn tài trợ được sử dụng đúng mục đích, được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát lãng phí.

Kế hoạch tài trợ, các khoản tài trợ, quyết toán tài chính được công khai theo qui định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020, kế hoạch này được thông báo rộng rãi đến cha mẹ học sinh, giáo viên, nhân viên, Hội cựu học sinh, các mạnh thường quân và được niêm yết công khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi đột xuất, nhà trường và Ban đại diện CMHS sẽ bàn bạc và thống nhất./.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trà Cổ;
- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Hội cựu học sinh trường;
- Ban vận động, tiếp nhận tài trợ;
- BGH, GV-NV trường;
- Lưu: VT.

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Hồng Nhung