UBND HUYỆN TÂN PHÚ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   

Số: 75/KH-THCS                                                       Trà Cổ, ngày 20  tháng 9  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Quy chế các Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 2836/SGDĐT-NV1 của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ngày 09/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn 200/PGD&ĐT-THCS ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020;

Trường THCS Trà Cổ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp trường dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 với những nội dung cụ thể sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường;

- Khuyến khích các giáo viên ở các bộ môn hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học;

-Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu với học sinh các trường trong huyện.

2. Yêu cầu

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của PGD&ĐT về cuộc thi đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

- Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT năm học 2019 - 2020, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đối tượng học sinh, chương trình và nội dung dạy học.

- Tạo các điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH, giáo viên đã thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ-nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban đại diện cha mẹ học sinh để hướng dẫn và đánh giá các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia cuộc thi KHKT cấp huyện.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi:

Học sinh đang học lớp 8 và lớp 9 tại trường, có xếp loại hạnh kiểm và học lực từ loại khá trở lên.

2. Nội dung thi:

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể).

3. Người hướng dẫn:

Mỗi dự án dự thi có 01 người hướng dẫn do Hiệu trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian.

4. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở các lĩnh vực trong bảng dưới đây:

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi: tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa; …

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học; …

3

Hóa sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc; …

4

Y sinh và khoa học sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tể học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và bệnh lí học.

5

Kỹ thuật Y sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y Sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh.

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lí; …

8

Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin

Kỹ thuật Y Sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học tên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen; …

9

Khoa học trái đất và môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước; ….

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu; …

11

Năng lượng hóa học

Nguyên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nguyên liệu tế bào và Pin; Vật liệu năng lượng mặt trời; …

12

Năng lượng vật lý

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió; …

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải; ….

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước; …

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử; Quang và Từ; Vật liệu nano; polymer; …

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Topo; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

17

Vi sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút; …

18

Vật lí và thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử; phân tử và quang học; Lí – Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ; điện tử và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; Laser; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết; …

19

Khoa học thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa; …

20

Robot và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Robot động lực; …

21

Hệ thống phần mềm

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình; ….

22

Y học chuyển dịch;

Khám bệnh và chuẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

 

5. Dự án dự thi:

a. Số lượng dự án đăng ký dự thi: Có 6 dự án đăng kí dự thi ở các lĩnh vực:   

 

 

TT

Tên ý tưởng

Lĩnh vực

Giáo viên hướng dẫn

Học sinh dự thi

Lớp

1

Tận dụng bã mía làm chế phẩm sinh học nuôi tôm thâm canh

Kỹ thuật môi trường

Lê Trần Duy Hưng

Lương Trần Quang Vinh

Trần Tuấn Kiệt

 

9/1

9/2

2

Bảo vê môi trường: Trồng cây bằng giấy báo

Kỹ thuật môi trường

Phạm Thị Thu Thủy

Hoàng Anh Thi

Đoàn Nguyễn Trường Vũ

 

8/2

8/2

3

Hiện tượng xả rác học đường - Giải pháp xử lí hiệu quả

Khoa học hành vi

Nguyễn Thị Bích Duyên

Nguyễn Hoàng Lan Anh

Hoàng Thị Thùy Linh

8/1

 

8/1

4

Máy rửa ống nghiệm

Cơ khí

Ngô Ngọc Hân

Phạm Minh Tiền

Nguyễn Thanh Phương

9/2

9/2

5

Cách trồng cà chua bi trong chậu cảnh sạch

Kỹ thuật môi trường

Phan Thanh Hiền

Nguyễn Hoàng An

Lê Minh Trung

 

8/1

8/1

6

Máy hút mùi nhà vệ sinh và bếp ăn

Cơ khí

Trịnh Hữu Toàn

Trần Thiên An

Nguyễn Quốc Hưng

 

9/1

9/1

 

b. Hồ sơ dự thi: Báo cáo dự án và sản phẩm của dự án

Nội dung báo cáo dự án cần thể hiện:

+ Tên và nội dung cơ bản của dự án, người thực hiện và hướng dẫn dự án, nguyên nhân chọn lựa dự án, thời gian, địa điểm thực hiện dự án;

+ Mô tả quá trình thực hiện dự án: lựa chọn đề tài; lập kế hoạch thực hiện; thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin; trình bày kết quả;

+ Mô tả sản phẩm kết quả của dự án: các kết quả nghiên cứu, khảo sát trong xã hội hay các giải pháp kỹ thuật, mô hình, sản phẩm thiết bị …;

+ Nêu các kinh nghiệm rút ra được, các vấn đề tồn tại sau khi thực hiện dự án.

- Sản phẩm của dự án: được thể hiện bằng hình ảnh hoặc video clip mô tả hoạt động; sản phẩm thật  (nếu có).

c. Thời gian nộp hồ sơ dự thi:

Các cá nhân, tập thể dự thi gửi hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức của trường chậm nhất 16 giờ 00 ngày 08/10/2019.

6. Công tác tổ chức cuộc thi:

a. Triển khai tổ chức cuộc thi:

-  Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức cuộc thi KHKT tại đơn vị để chọn ra các dự án tham gia cuộc thi cấp huyện và nộp kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú.

b. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT cấp trường:

Căn cứ quy định tại Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT cuộc thi KHKT đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

* Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm. (học sinh tự dựng poster và trang trí)

* Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm. (học sinh tự dựng poster và trang trí): Trưng bày poster 15 điểm, Trả lời phỏng vấn 25 điểm.

c. Ban tổ chức:

- Cô Lê Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng -Trưởng ban

- Thầy Phan Văn Liên  - Phó hiệu trưởng – Phó ban

- Cô Lương Thị Hồng Liên – Giáo viên - Thư kí

- Thầy Đỗ Minh Khoa – Tổng phụ trách -  Thành viên

- Thầy Lý Trần Phú Hòa –  Tổ trưởng tổ KHTN -Thành viên

- Thầy Phan Thanh Hiền – Tổ trưởng tổ KHXH – Thành viên

d. Ban giám khảo:

* Dự án lĩnh vực kỹ thuật môi trường

- Cô Lê Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng – Tổ trưởng

          - Cô Hứa Thị Hồng Yến – Giáo viên – Thành viên

          - Thầy Trần Văn Minh – Giáo viên – Thành viên

          * Dự án lĩnh vực cơ khí

          - Thầy Lý Trần Phú Hòa – Tổ trưởng KHTN

          - Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Tổ Phó KHTN – Thành viên

          - Thầy Đinh Công Thái – Giáo viên – Thành viên

* Dự án lĩnh vực Khoa học hành vi

- Thầy Phan Văn Liên – Phó hiệu trưởng – Tổ trưởng

- Thầy Đỗ Minh Khoa – Giáo viên-TPT – Thành viên

- Cô Lương Thị Hồng Liên – Giáo viên – Thành viên

đ. Chương trình Hội thi: phân công thầy Đỗ Minh Khoa – Tổng phụ trách xây dựng và thực hiện. (10/10/2019)

- 13h30 Văn nghệ

- Phát biểu khai mạc hội thi

- 14h00 Các đội ráp poster

- 15h00 Các đội thuyết trình sản phẩm dự thi và trả lời chất vấn của giám khảo.

- Họp Ban giám khảo

- 16h30 Tổng kết trao giải

7. Thời gian tổ chức:

Vòng 1: 14h00 ngày 10/10/2019: học sinh tự ráp poster và trang trí gian trưng bày sản phẩm của mình.

Vòng 2 : 15giờ 00 ngày 10/10/2019: học sinh thuyết trình giới thiệu sản phẩm và trả lời chất vấn của BGK.

          8. Khen thưởng:

          - Giải Nhất: 150.000 đồng

          - Giải Nhì: 120.000 đồng

          - Giải Ba: 100.000 đồng

          8. Kinh phí tổ chức:

          Kinh phí khen thưởng sẽ được trích từ kinh phí hoạt động của Ban đại diện học sinh trường THCS Trà Cổ.

          Kinh phí trang trí hội thi theo hóa đơn thực tế, bồi dưỡng Ban giám khảo-Ban tổ chức (30.000đ/ngày theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của nhà trường), nước uống, thực hiện các sản phẩm dự thi và làm poster cho các sản phẩm dự thi được trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

          Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, điều 11 thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi ... Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được đề nghị xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020 của trường THCS Trà Cổ./.

 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT Tân Phú;

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG