KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

 

Căn cứ Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục.

Thực hiện Kế hoạch 2119/KH-SGDĐT ngày 03/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng nai, Công văn 2121/SGDĐT-VP ngày 04/7/2019 của của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về tập trung chuẩn bị năm học mới và Công văn số 147/PGDĐT-KH ngày 12/7/2019 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị năm học 2019-2020, Trường THCS Trà Cổ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Năm học 2019-2020 là năm ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GD-ĐT, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quán triệt phương châm hành động “bứt phá” của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

I. MỤC ĐÍCH

1) Quán triệt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trong toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2) Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm phát triển phấm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

II. YÊU CẦU

1) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 phù hợp đặc điểm, tình hình của nhà trường; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành công việc được giao. Kết hợp triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nhằm tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo một cách đồng bộ, hiệu quả.

2) Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

B. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NĂM HỌC

Tổng số CB-GV-NV có 26 người, CB-GV có trình độ trên chuẩn 17/20, đạt 85%. Chia làm 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng mỗi tổ có 8 đến 9 thành viên. Có 9 lớp học với số học sinh đầu năm  học sinh là 335 trong đó  Khối 6 có 2 lớp  với  96 HS; Khối 7 có 3 lớp với 94 HS; Khối 8 có 2 lớp 71 HS; Khối 9 có 2 lớp với 74 HS.

Thuận lợi

Các tổ chức trong nhà trường hoạt động đồng bộ trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Nề nếp dạy và học nghiêm túc, hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, nhiệt tình, vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Đa số học sinh chăm học, lễ phép, chấp hành tốt nội quy nhà trường.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND,UBND, MTTQVN và các ban ngành đoàn thể xã Trà Cổ, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Ban khuyến học nhà trường về công tác giáo dục.

Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Phú, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ năm học, về chuyên môn, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ  giảng dạy và học tập.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư mới đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học.

Khó khăn

Dân cư của địa phương phần lớn kinh tế còn khó khăn, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của học sinh. Người dân thường luân chuyển nơi ở theo công việc kiếm sống và mang con theo, sau đó lại trở về nên chất lượng học tập những học sinh này không cao, ảnh hưởng đến chất lượng nhà trường.

Kinh phí hoạt động còn thấp so với chi phí hoạt động thực tế dẫn đến có nhiều hoạt động rất khó tổ chức.  

 

C. NHIỆM VỤ CHUNG

- Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Nghị quyết Trung ương VIII, khóa XI  về “Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo”; Nghị quyết số 44-NQ/CP Nghị quyết ban hành hành động của Chính phủ  về “Thực hiện nghị quyết  số 29 - Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; Các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, huyện Tân Phú… về thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020;

- Ổn định những đổi mới có hiệu quả của nhà trường, của ngành; đồng thời triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, kỷ cương, nề.

- Năm học 2019 - 2020 tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển trường lớp để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tăng cường quản lý giáo dục, củng cố nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, phát huy hiệu lực, hiệu quả cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo. Có giải pháp thích hợp: nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đầu tư, quản lí và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học; nâng cao hơn nữa kết quả chọn lọc, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đảm bảo tuyệt đối về an toàn về ANTT, vệ sinh thực phẩm; không để xảy ra tai nạn thương tích học đường và tai nạn do đuối nước.

I. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1) Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trưòng, lớp học

a) Tiếp tục rà soát, tham mưu các cấp có thẩm quyền đầu tư nâng cấp trường lớp đạt tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia để góp phần vào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

b) Công tác quy hoạch trường, lớp gắn với chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là gắn với chương trình giáo dục phố thông mới.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

a) Thực hiện chặt chẽ việc đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của ngành về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phố thông giai đoạn 2016 - 2020; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, tổ chức dạy học, kiếm tra đánh giá trong đào tạo, bồị dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; từng bước khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên cục bộ. Động viên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ tham gia học tập đạt Chuẩn theo quy định hiện hành (còn 03 giáo viên chưa có bằng Đại học; GV dạy Tiếng Anh cần trình độ A2 ngôn ngữ 2; chứng chỉ chứng nhận chức danh nghề nghiệp ;GV cần trình độ ngoại ngữ A2 và Tin học ứng dụng theo chuẩn Giáo viên hạng II)

b) Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đề xuất các sáng kiến, chuyên đề với trường và Phòng GD&ĐT nhằm đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

c) Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, phê bình và tự phê bình.

d) Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý, nhất là chế độ, chính sách của địa phương; tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu công việc theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

3. Đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh đĩnh hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

a) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học đúng quy định; chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, tùng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát huy việc tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo dục. Tăng cường dạy học theo chủ đề, đặc biệt là các chủ đề liên môn. Tổ chức các hoạt động học tập hướng đến mục tiêu phát triển năng lực, năng khiếu riêng của từng học sinh. Duy trì và phát huy các hoạt động giáo dục theo định hướng STEM mà nhà trường đã đạt được.

b) Tiếp tục tố chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đối mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học ... Giáo viên tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, kiếm tra, đánh giá học sinh gắn với chủ trương đổi mới thi cử của Bộ GD&ĐT. Trong công tác đánh giá học sinh phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học, không gây quá tải đối với học sinh. Tiếp tục tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. Tiếp tục tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Đảm bảo thực hiện đúng quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

c) Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Nâng cao ý thức tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của học sinh, tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm, sáng tạo; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bị tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước và tình trạng bạo lực học đường, học sinh bị xâm hại.

d) Tăng cường hoạt động khuyến học, khuyến tài; đảm bảo các điều kiện, chế độ, chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Xây dựng các  biện pháp tích cực vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

e) Tập trung giải quyết nhũng khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả mục tiêu phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp.

f) Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện đúng quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong dạy học; đưa giáo dục tích hợp STEM vào chương trình giảng dạy, hướng đến các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức liên môn để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề của cuộc sống; đồng thời rèn luyện các kỹ năng tương thích cho học sinh

g) - Đa dạng hóa các hình thức học tập, đặc biệt chú ý tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường;

- Phát huy kết quả năm học 2018 - 2019; phát động và tổ chức tốt Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Ngày Hội STEM, duy thực hiện mô hình giáo dục thực tế tạo ra sản phẩm giới thiệu về du lịch địa phương (Suiói Mơ, du lịch sinh thái vườn,…), …

- Tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện để học sinh tham gia Cuộc thi  lập trình giả lập Robotics – Cyber Robotics Coding (lần 2); nhằm phát triển cho học sinh các phẩm chất, năng lực về giao tiếp, cộng tác, tư duy giải quyết vấn đề và sáng tạo; tạo môi trường học tập hứng thú, tạo sự kết nối giữa công nghiệp và giáo dục, đưa đến cho học sinh và cán bộ giáo viên các đơn vị trường học có cái nhìn tương tác 2 chiều giữa khoa học máy tính với các ngành công nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0; từ đó giúp học sinh có định hướng tốt hơn về học tập, làm việc và định hướng nghề nghiệp tương lai;

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra đề chung các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cuối mỗi học kỳ đối với các khối lớp: 7, 8, 9. Tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ các kỳ kiểm tra, đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan;

- Tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020 cấp huyện;

- Triển khai thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi theo 2 hình thức: bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng tập trung;

- Rút kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi ở cả cấp trường .

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Năm học 2019 – 2020 tiếp tục đăng ký đánh giá (9/2019)

- Đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

4. Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh

a) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020.

b) Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên Tiếng Anh tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu giảng dạy môn Tiếng Anh đảm bảo đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; yêu cầu về triển khai chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm.

c) Xây dựng và phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm thực tế.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

a) Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ chuyên môn, tổ khối, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

b) Tiêp tục triển khai xây dụng ngân hàng đề kiểm tra, đề thi và tổ chức khai thác, sử dụng trong quá trình tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh một cách đồng bộ.

c) Tham gia xây dựng, khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-leaming, kho học liệu số của ngành để phục vụ nhu cầu tự học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học; ứng dụng trang mạng “Trường học kết nối” để phát huy vai trò tự học, mở rộng phạm vi trao đổi, học tập; giúp học sinh làm quen với bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

6. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với nhà trường khi được giao.

a) Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với nhà trường gắn với đẩy mạnh công tác tự kiểm tra. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền tự chủ của nhà trường, nhất là về dạy thêm, học thêm, việc thu và sử dụng trong quản lý tài chính, việc thực hiện Chương trình và Kế hoạch thời gian năm học.

b) Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

7. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục tham mưu vói cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, chính sách và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, nguồn lực xã hội tập trung đầu tư thiết bị dạy học, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

b) Rà soát trường lớp, có kế hoạch cụ thể để tham mưu để có kế hoạch huy động vốn từ nguồn vốn của nhà nước, nguồn xã hội hóa để khắc phục tình trạng CSVC xuống cấp.

8. Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

a) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi; thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng theo hướng phát triển năng lực, năng khiếu riêng của học sinh.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.

II. GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý, năng lực giảng dạy, giáo dục của giáo viên

a) Tổ chức quy hoạch để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý có chất lượng tốt cho cấp Phòng và cấp trường.

b) Thực hiện chương trình bồi dưỡng kịp thời để tham gia đánh giá, phân loại, xếp hạng cán bộ quản lý giáo dục. Phát huy quyền tự chủ của cán bộ quản lý trong việc xây dựng, tố chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; tập trung đổi mới quản lý, đổi mới các hoạt động giáo dục, đối mới dạy học, kiếm tra, đánh giá học sinh.

c) Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ quản lý giáo dục, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục của đơn vị, của địa phương.

d) Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định.

2. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

a) Xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

b) Tiếp tục thực hiện việc dạy học theo chủ đề, phát triển cả về số lượng và chất lượng; tạo điều kiện và phát huy sức sáng tạo của giáo viên trong việc xây dựng các chủ đề dạy học, kế hoạch thực hiện các chủ đề dạy học. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

c) Tận dụng tối đa điều kiện cơ sở vật chất hiện có, lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn nghệ, thể thao; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.

3. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

a) Đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; chú trọng việc rèn kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống;

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, thí nghiệm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học;

- Có kế hoạch dạy học phù hợp nhằm đáp ứng mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tiếp tục cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn; phát huy vai trò của từng cá nhân và sức mạnh trí tuệ của tập thể để tìm ra những biện pháp tối ưu trong việc giải quyết những nội dung khó trong thực tế giảng dạy tại cơ sở; phát triển thành những sáng kiến, chuyên đề có hiệu quả và có khả năng triển khai trên phạm vi rộng hơn;

- Tổ chức có hiệu quả các đợt thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học;

- Tăng cường thực hiện dạy học theo chủ đề; phát huy khả năng sáng tạo, liên kết, tích hợp kiến thức các môn học trong giải quyết các vấn đề thực tiễn.

b) Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện để học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Ngày Hội STEM, Hội chợ ẩm thực cho học sinh tại cơ sở, xây dựng hoạt động các Câu lạc bộ như Rau sạch, Mỹ thuật, Em yêu du lịch, Tiếng Anh, ... nhằm tạo sân chơi bổ ích và phát huy năng lực, năng khiếu của từng nhóm học sinh có chung sở thích, chung niềm đam mê học tập.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Giao quyền chủ động cho giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động kiểm tra, thi ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi và nhận xét đánh giá; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng. Tập trung đánh giá chính xác, kịp thời qua các bài, các kỳ kiểm tra để từ đó có kế hoạch điều chỉnh hoạt động dạy học của từng cá nhân giáo viên, của tổ chuyên môn và của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới mục tiêu phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận đề, đáp ứng 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với môn Tiếng Anh chú trọng kiểm tra cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đối với các môn khoa học xã hội cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra đề với các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét cụ thể về bài làm, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

d) Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường

- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tập trung các nội dung sau:

+ Xây dựng chủ đề dạy học và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nội dung nghiên cứu bài học.

+ Xây dựng Ngân hàng câu hỏi làm công cụ kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực.

+ Sinh hoạt chuyên đề với nội dung dạy học tích hợp.

4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

a) Thực hiện nghiêm túc quy trình biên soạn đề kiểm tra, đề thi; tổ chức kiểm tra, thi cử, chấm bài một cách chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất, đúng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi tuyển sinh lớp 10 để có biện pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục qua tùng năm học.

c) Thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục; đăng ký đánh giá ngoài, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở kết quả kiểm tra về công tác kiểm định chất lượng giáo dục của năm học 2018 – 2019, nhà trường tiếp tục cập nhật kết quả, bổ sung hồ sơ, minh chứng và thực hiện báo cáo theo quy định (Thông tư 18/2018/BGD&ĐT).

5. Tổ chức các hội thi dành cho giáo viên

a) Cấp trường

- Đẩy mạnh công tác dự giờ, thao giảng, rèn luyện nâng cao tay nghề; tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành tại Thông tư số 21/ 2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chọn cử giáo viên đủ điều kiện tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Phát động thực hiện và tổ chức bình bầu  giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường; thực hiện theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

b) Cấp huyện

 (sẽ có kế hoạch riêng).

D. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu cá nhân

a. Chỉ tiêu về CB-GV-NV:

- 100% CB-GV-NV chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- 100% CB-GV-NV không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 100 % CB-GV-NV thực hiện đúng quy định đơn vị, của ngành.

- 100% giáo viên dạy đúng đủ theo phân phối chương trình, có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- 100% đảm bảo ngày công, đảm bảo hiệu quả chất lượng giờ dạy.

- 100% Giáo viên thường xuyên ứng dụng CNTT.

- Mỗi CB-GV-NV đăng ký tự đổi mới ít nhất 01 nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- 100% tham gia Hội thi GVDG và GVCN giỏi cấp trường (nếu đủ điều kiện).

- Xếp loại viên chức, công chức:  HTXS:  12/26;  HTTNV: 14/26

- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp: 100% xếp loại Đạt trở lên 

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 08.

b. Chỉ tiêu về học sinh:

+ Hạnh kiểm: 98% xếp loại Khá-Tốt; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

+ Học lực: Giỏi: 22 %, Khá: 33 %.

- Học sinh giỏi các cấp:

+ HS giỏi huyện: 06

+ HS giỏi tỉnh: 01

- Học sinh lên lớp thẳng: 97%

- Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%, tỉ lệ học sinh TNTHCS trên 98%, thi vào lớp 10 đạt 66 %

- Không có hoc sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông.

2. Danh hiệu tập thể

- Danh hiệu trường: Tập thể Lao động xuất sắc.

- Danh hiệu các tổ chuyên môn: Tập thể Lao động tiên tiến : 03 tổ.

- Danh hiệu Công đoàn: Vững mạnh

- Danh hiệu Chi đoàn:  Vững mạnh

- Danh hiệu Liên đội TNTP Hồ Chí Minh: Vững mạnh cấp tỉnh

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chuyên môn, các bộ phận hỗ trợ hoạt động dạy - học và nhà trường lập kế hoạch cụ thể, chi tiết cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất. Phối hợp với tổ chức công đoàn nhà trường cụ thể hóa các nhiệm vụ của từng thành viên trong nhà trường thành các tiêu chí thi đua với chỉ tiêu và bảng điểm cụ thể; đồng thời thông báo đến toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường ngay từ đầu năm học để làm mục tiêu phấn đấu cho từng cá nhân và tập thể.

Phó Hiệu trưởng, các tổ chuyên môn, các bộ phận hỗ trợ hoạt động dạy - học căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của nhà trường và điều kiện thực tế của bộ phận mình quản lý để xây dựng kế hoạch phù hợp.

Các cá nhân và tập thể chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định hiện hành. Bộ phận thực hiện tổng hợp, báo cáo chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc lập và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu. Nội dung báo cáo phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và được ký. Đồng thời mọi hoạt động có liên quan đến thông tin báo cáo đều cần được đánh giá như một tiêu chí thi đua và xếp loại công chức, viên chức hàng năm.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần báo cáo về lãnh đạo nhà trường để được giải đáp./.