Ngày 26/10/2017 trường THCS Trà Cổ đã họp Hội đồng tự đánh giá và thông qua báo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017

Kết quả tự đánh giá như sau:

Tổng số các chỉ số đạt: 104/108 tỷ lệ 96.3%

Tổng số các tiêu chí đạt: 32/36 tỷ lệ 88.9%

Đạt tiêu chuẩn cấp độ 3.

Tiêu chí không đạt gồm: Tiêu chí 5 của chuẩn 01; tiêu chí 4 của chuẩn 2; tiêu chí 2 của chuẩn 3; tiêu chí 11 của chuẩn 5.