UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 04  tháng 10  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 8

(Từ ngày 07/10  đến 12/10/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

 

 

 

Thứ Hai (07/10/2019)

 

- Tiết 1,2: dạy TKB tiết 2,3 của thứ Hai

- 8h35: toàn thể GV-NV và HS tập trung về hội trường để nghe tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM do đội VHTT tỉnh Đồng Nai thực hiện.

- Tiết 4,5 dạy bình thường.

- Dạy thêm theo lịch

- 14h00: Đại hội Chi đoàn

-GV

 

- Toàn thề BGH-GV-NV và HS
 

 

 

- GV

Đoàn viên

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

 

Thứ Ba

(08/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

- Nộp các đề tài KHKT và các bản thiết kế poster về cho Hiệu trưởng

- GV

- GV

- Các GV hướng dẫn

Thầy Liên

BV Trung

 

Thứ Tư (09/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

- Tiếp tục Rà soát minh chứng KĐCLD (3 ngày)

- GV

- GV

-HT, VT, TK HĐT

 

Cô Nhung

BV Trung

Thứ Năm

(10/10/2019)

 - Lên lớp theo TKB

-13h30: Hội thi KHKT cấp trường.

- GV

- Tất cả GV và HS

Thầy Liên

BV Trung

 

 

Thứ Sáu

(11/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Tổng hợp các khoản thu đầu năm và tình hình vận động kinh phí CMHS của các lớp, gửi đến GVCN nắm bắt và đôn đốc.

- Các lớp tiến hành trồng rau.

- GV

 

- KT+TQ

 

 

- Các lớp

Cô Nhung

BV Trung

 

Thứ Bảy

(12/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Hoàn thành hồ sơ thi KHKT nộp cấp huyện.

GV

 

GV hướng dẫn

 

Thầy Liên

BV Trung

Lưu ý: Các CLB thực hiện hoạt động theo các kế hoạch.

- GV TD tiếp tục tập luyện bài võ cổ truyền trong các tiết học thể dục. Thực hiện ráp với nhạc.

- Dự giờ theo lịch.

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung