UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 22 tháng 02  năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 26

(Từ ngày 24/02/2020  đến 29/02/2020)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (24/02/2020)

 

BGH, nhân viên văn phòng, nhân viên y tế trực

 

 

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Ba

(25/02/2020)

BGH, nhân viên văn phòng, nhân viên y tế trực

Họp tại PGD (cả ngày)

 

 

Cô H.Nhung

Cô Nhung

BV Trung

Thứ Tư (26/02/2020)

BGH, nhân viên văn phòng, nhân viên y tế trực

8h00: tổng vệ sinh trường: lau bàn ghế và sàn nhà bằng dung dịch javen

 

- Toàn thể CB-GV-NV

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Năm

(27/02/2020)

BGH, nhân viên văn phòng, nhân viên y tế trực

 

 

Cô Nhung

BV Trung

Thứ Sáu

(28/02/2020)

BGH, nhân viên văn phòng, nhân viên y tế trực

 

 

Thầy Liên

BV Trung

 

Thứ Bảy

(29/02/2020)

8h00 : Họp HĐSP; bàn giao công tác Hiệu trưởng, kỷ niệm 8/3 và chia tay cô H.Nhung chuyển công tác.

Toàn thể CB-GV-NV

 

 Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung