UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 03 tháng 01  năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 21

(Từ ngày 06/01/2020  đến 11/01/2020)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (06/01/2020)

- Chào cờ

- Lên lớp

- Nộp tên sản phẩm tham dự STEM cấp cụm

- GV

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Vỹ

 

Thứ Ba

(07/01/2020)

- Lên lớp

- 14h00: Họp Ban liên tịch nhà trường về việc  xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 2020 và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

- GV

 

Thầy Liên

BV Vỹ

 

Thứ Tư (08/01/2020)

- Lên lớp

- Dự chuyên đề Địa lý cấp tỉnh

- GV

- cô Thủy

Thầy Liên

Cô Nhung

BV Vỹ

 

Thứ Năm

(09/01/2020)

- Lên lớp.

- Dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh (2 ngày)

- 14h00: Họp tổ chuyên môn Rút kinh nghiệm sau kiểm tra HKI; Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế theo đề nghị của PGD

- GV

- HT

P.HT-TT-GVBM

Thầy Liên

BV Vỹ

Thứ Sáu

(10/01/2020)

- Lên lớp

 

- GV

 

Cô Nhung

BV Vỹ

 

Thứ Bảy

(11/01/2020)

- Lên lớp

- 14h00: Họp CMHS HKI

- Chuẩn bị ngày hội STEM cấp trường

- GV

 Cô Nhung

Thầy Liên

BV Vỹ

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung