UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 28 tháng 12  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 20

(Từ ngày 30/12/2019  đến 04/01/2020)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (30/12/2019)

 

- Chào cờ

- Lên lớp (trả bài kiểm tra HKI)

Đến 9h30 học sinh nghỉ, chuẩn bị các sản phẩm để tham gia ngày hôi STEM.

Gv điều chỉnh điểm nếu có sai sót.

- GV

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Ba

(31/12/2019)

- HS nghỉ

- GV hoàn thành điểm trên hệ thống mạng edu.

- GV hoàn điều chỉnh những tồn tại và hạn chế sau kểm tra chuyên ngành.

- GV

 

 

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Tư (01/01/2020)

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

Thầy Liên

Cô Nhung

BV Trung

Thứ Năm

(02/01/2020)

- GV nộp lại hồ sơ cá nhân đã điều chỉnh cho Tổ trưởng kiểm tra, sau đó chuyển về PHT kiểm tra và phê duyệt hồ sơ cá nhân và hồ sơ tổ.

- Hoàn thành báo cáo chất lượng HKI.

- GV, Tổ trưởng

- PHT

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Sáu

(03/01/2020)

- Lên lớp (TKB ngày thứ 2 13/01- ngày hội STEM cấp trường)

- Rà soát và nộp báo cáo chất lượng HKI về PGD.

- 13h30 Họp HĐSP

- 14h30 Họp Chi bộ (đánh giá chất lượng đảng viên và cơ sở đảng)

- GV

- BGH

Cô Nhung

BV Trung

Thứ Bảy

(04/01/2020)

- Lên lớp (TKB thứ 7 ngày 18/01- ngày Hội STEM cụm)

- GV

 Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung