UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 21 tháng 12  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 19

(Từ ngày 23/12/2019  đến 28/12/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

Thứ Hai (23/12/2019)

- Kiểm tra HKI theo lịch

- Hội đồng coi thi

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Ba

(24/12/2019)

- Kiểm tra HKI theo lịch

- Hội đồng coi thi

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Tư (25/12/2019)

- Kiểm tra HKI theo lịch

- Hội đồng coi thi

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Năm

(26/12/2019)

 - Kiểm tra HKI theo lịch

- Hội đồng coi thi

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Sáu

(27/12/2019)

- Kiểm tra HKI theo lịch

- Hội đồng coi thi

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Bảy

(28/12/2019)

- HS nghỉ. GV chấm bài, nhập điểm.

 

 Cô Nhung

Thầy Liên

BV Vĩ

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung