UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 14 tháng 12  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 18

(Từ ngày 16/12/2019  đến 21/12/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (16/12/2019)

 

- Chào cờ - Nói chuyện truyền thống 22/12 (hội Cựu chiến binh huyện)

- Lên lớp theo TKB

- 14h00: Đại hội Chi bộ trù bị

- Toàn thể CB-GV-NV

- GV

- Đảng viên

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Ba

(17/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

-13h00: Đại hội Chi bộ

- GV

- Đảng viên

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Tư (18/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Tham dự tập huấn đổi mới giáo dục tại TPHCM (từ 18-21/12/2019).

- GV

- Hiệu trưởng

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Năm

(19/12/2019)

  HS nghỉ, ôn tập

- 8h00 Họp chuyên môn khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra chuyên ngành.

 

- PHT và GV

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Sáu

(20/12/2019)

- Kiểm tra HKI theo lịch

- Hội đồng coi thi

Thầy Liên

BV Trung

 

Thứ Bảy

(21/12/2019)

- Kiểm tra HKI theo lịch

 

- Hội đồng coi thi

 

 

 Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung