UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 07 tháng 12  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 17

(Từ ngày 09/12/2019  đến 14/12/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (09/12/2019)

 

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

- Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ

- Theo quy định

- GV

- PHT

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Ba

(10/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Tư (11/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

- 14h00: Nộp hồ sơ tổ và hồ sơ cá nhân về văn phòng.

- Vệ sinh trường, lớp

- GV

- Tổ trưởng, GV

Cô Nhung

BV Vĩ

Thứ Năm

(12/12/2019)

 - Lên lớp theo TKB (đoàn kiểm tra dự giờ, khảo sát)

- 7h15 Tiếp đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng GD&ĐT (2 ngày)

- GV

-BGH, CTCĐ, TT, TPT, tổ VP, Ban ĐDCMHS.

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Sáu

(13/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Tiếp đoàn kiểm tra chuyên ngành PGD, họp sau kiểm tra.

- GV

-BGH, CTCĐ, TT, TPT, tổ VP, Ban ĐDCMHS

Thầy Liên

BV Vĩ

 

Thứ Bảy

(14/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

 

 Cô Nhung

Thầy Liên

BV Vĩ

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung