CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 16

(Từ ngày 02/12/2019  đến 07/12/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

Thứ Hai (02/12/2019)

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

 

- Theo quy định

- GV

 

Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Ba

(03/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

- 13h30 Họp HĐSP

- 15h00 Họp Chi bộ

- GV

- Tất cả CB-GV-NV

- Đảng viên

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Tư (04/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

- 14h00 Hội khỏe Phù Đổng cấp trường (2 ngày)

-GV

- Tất cả GV-NV và HS tham dự

Cô Nhung

BV Trung

Thứ Năm

(05/12/2019)

 - Lên lớp theo TKB

- Tham dự tập huấn về GD STEM tại Sở GD (2 ngày)

- 14h00 Hôi khỏe Phù Đổng cấp trường

- GV

 

-Hiệu trưởng

- Tất cả GV-NV và HS tham dự

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Sáu

(06/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

 

- GV

 

Thầy Liên

BV Trung

 

Thứ Bảy

(07/12/2019)

- Lên lớp theo TKB

(GVCN đôn đốc các khoản thu đầu năm +BHYT)

- Thi hoàn thành lớp BD CDNN

- GV

 

 

- HT-PHT

 Cô Nhung

Thầy Liên

BV Trung

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung