UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 02 tháng 11  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 12

(Từ ngày 04/11  đến 09/11/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (04/11/2019)

 

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

- Dự học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại TTGDTX tỉnh (từ 04 đến 07/11)

- 14h00 Họp Chi bộ, sau đó họp Chuyên môn

- Theo quy định

- GV

- Hiệu trưởng

 

Đảng viên; Giáo viên

 

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Ba

(05/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

- 14h00 tham dự hội nghị về quyền trẻ em tại Hội trường THCS Trà Cổ.

 

- Tiếp đoàn kiểm tra phổ cập xã Phú Điền và Trà Cổ tại THCS Trà Cổ.

- GV

- PHT, TPT, GVCN k8-9, ĐDCMHS và HS k8-9

- PHT, thầy Bang

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Tư (06/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Dự thi đánh giá các giải pháp tham gia Chương trình 6 tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh

- GV

- Thầy Phi, thầy Hiền, thầy Hưng

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Năm

(07/11/2019)

 - Lên lớp theo TKB

- GV

Thầy Liên

BV Trung

Thứ Sáu

(08/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Họp HĐSP

- GV

- Toàn thể HĐSP

Thầy Liên

BV Trung

 

Thứ Bảy

(09/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

(GVCN đôn đốc các khoản thu đầu năm +BHYT)

-Dự học lớp Chức danh nghề nghiệp tại THCS Quang Trung (09,10/11)

- GV

 

 

- HT, PHT

 

Thầy Liên

BV Trung

Lưu ý: - Các CLB tiếp tục thực hiện hoạt động theo các kế hoạch.

- Thực hiện múa võ cổ truyền cho thể dục giữa giờ (TPT)

- GV-NV trong đội bóng chuyền tham gia tập luyện hàng ngày.

- Trong thời gian HT đi học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Biên Hòa đến hết tháng 11, ủy quyền cho PHT điều hành và chịu trách nhiệm về công việc của nhà trường.

 

  Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung