UBND HUYỆN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ

–––––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Trà Cổ, ngày 26 tháng 10  năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN 11

(Từ ngày 28/10  đến 02/11/2019)

 

 

Thứ/ngày

 

 

Nội dung

 

Thành phần

Trực Lãnh đạo và Bv

(trực chính)

 

Thứ Hai (28/10/2019)

 

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

- Dự học bồi dưỡng nghiệp vụ tại TTGDTX tỉnh (từ 28 đến 01/11)

- Theo quy định

- GV

- Hiệu trưởng

 

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Ba

(29/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- Tập huấn giảng dạy môn Tin học tại phòng máy THCS Trà Cổ

- GV

- Thầy Liên + cô Cẩm Nhung

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Tư (30/10/2019)

- Lên lớp theo TKB

- GV

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Năm

(31/10/2019)

 - Lên lớp theo TKB

- GV

Thầy Liên

BV Vĩ

Thứ Sáu

(01/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

- GV

Thầy Liên

BV Vĩ

 

Thứ Bảy

(02/11/2019)

- Lên lớp theo TKB

(GVCN đôn đốc các khoản thu đầu năm +BHYT)

-Dự học lớp Chức danh nghề nghiệp tại THCS Quang Trung (02,03/11)

- GV

 

 

- HT, PHT

 

Thầy Liên

BV Vĩ

 

Nơi nhận:

- Đăng website;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Lê Thị Hồng Nhung