BND HUYỆN TÂN PHÚ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THCS TRÀ CỔ                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Phú, ngày 05 tháng 8  năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông

năm học 2018-2019 và thực hiện kế hoạch công khai năm học 2019-2020

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; công văn số 79/PGD&ĐT-TCCB ngày 16/3/2018 về việc thực hiện Thông tư số 36/2007/TT-BGDĐT;

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Trường THCS Trà Cổ đã thực hiện các nội dung theo yêu cầu và  báo cáo kết quả như sau:

I. Quán triệt hệ thông văn bản pháp quy:

Triển khai đầy đủ nội dung quy chế thực hiện công khai đến toàn thể cán bộ, viên chức trong cuộc họp cơ quan.

Triển khai hệ thống văn bản liên quan: Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

II. Thực hiện công khai:

1. Nội dung công khai:

1.1. Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông.

 Cam kết chất lượng giáo dục năm học: điều kiện về đối tượng tuyển sinh; Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục; Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; Khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo mẫu 09).

1.2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông:

Công khai số lượng và tỉ lệ học sinh đạt mức độ về học lực, hạnh kiểm; danh hiệu thi đua; số học sinh lưu ban, bỏ học; số học sinh dân tộc thiểu số; số học sinh chuyển đi chuyển đến; số học sinh giỏi các cấp và số học sinh được công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp năm học 2018-2019. (theo mẫu 10)

1.3 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

Công khai số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Theo mẫu 11).

1.4. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019.

Công khai số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, nêu rõ trình độ, chức danh, hạng nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp (theo mẫu 12)

1.5. Công khai thu chi tài chính:

Đơn vị thực hiện theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (theo biểu mẫu số 02, 03, 04).

2. Hình thức và thời điểm công khai:

2.1. Hình thức:

Tổ chức công khai trong hội đồng sư phạm bằng hình thức niêm yết tại trường.

Công khai trên phạm vi toàn thể phụ huynh, nhân dân, cán bộ viên chức, học sinh... bằng hình thức thông qua các buổi họp phụ huynh học sinh.

Đảm bảo cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh của trường nắm được các nội dung thông báo để lựa chọn hình thức học tập phù hợp.

Qua công khai cam kết về chất lượng giáo dục và công khai minh bạch về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tại trường đã tạo điều kiện cho học sinh và xã hội có cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường. Phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường, chất lượng chuyển biến tốt.

2.2. Thời điểm công khai:

* Từ tháng 6/2019:

Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học mới (tháng 9 năm 2019) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Đối với học sinh tuyển mới vào đầu mỗi năm học: phổ biến hướng dẫn tuyển sinh và các thông báo về các ấp trước khi trường thực hiện tuyển sinh.

Đối với học sinh đang học tại trường: tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới để thông báo chi tiết.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện  Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân của trường THCS Trà Cổ./.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG            

- Phòng GD&ĐT;                

- Lưu: VT.

                                                                                                                         Lê Thị Hồng Nhung